Nông trường laLâu

- Địa chỉ: Xã IaLâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

- Nông trường Ia Lâu được thành lập theo quyết định số: 649 ngày 01/10/2010 của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê

- Quy mô:

+ Tổng diện tích cao su KTCB là 2.180,58 ha. Trong đó:

Diện tích trồng năm 2010: 535,53 ha

Diện tích trồng năm 2011: 1.143,04 ha

Diện tích trồng năm 2012: 502,01 ha

+ Nhân lực: Nông trường có 134 CBCNVC

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trồng và chăm sóc 2.180,58 ha cao su KTCB.

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC trong toàn đơn vị

+ Bảo vệ tài sản của đơn vị và tham gia giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

+ Xây dựng các tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thông chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

- Thành tích đạt được:

Nội dung đang cập nhật...