Nông trường IaGlai

- Địa chỉ: Xã IaGlai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.767513

- Nông trường IaGLai được thành lập năm 1984

- Quy mô:

+ Tổng diện tích cao su quản lý là 1.665,17 ha

+ Nhân lực: Nông trường có 660 CBCNVC và 14 tổ khai thác

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trồng; chăm sóc và khai thác mủ cao su.

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC trong toàn đơn vị

+ Bảo vệ tài sản của đơn vị và tham gia giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

+ Xây dựng các tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thông chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

- Thành tích đạt được:

Đơn vị đạt 5 năm liền câu lạc bộ từ 1,8 tới 2 tấn/ha