THÔNG TIN DN THEO NĐ 81

Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 00:00

BAO CAO TAI CHINH 6 THANG NĂM 2018

Thuyết minh Báo cáo tài chinh 6 tháng năm 2018

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của DN 2018 (PL X).pdf

Thực hiện sắp xếp đổi mới DN năm 2019 (Phụ lụcVII).pdf

Kế hoạch SXKD và đầu tư PT năm 2019 (Phụ lục IV).pdf

KQ thực hiện SXKD hàng năm và 3 năm (2016,2017,2018, ước 2019) PL V.pdf

KQ thực hiện NV Công ích và trách nhiệm XH năm 2018 (PL V)I.pdf

Thực trạng QT và cơ cấu tổ chức DN 2018 (Phụ lục VIII).pdf

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019.xls

Thuyết minh báo cáo tài chính quý II năm 2019.doc

Bao cáo thuc hành tiết kiệm 2019.pdf

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.pdf

Bảng cân đối kế toán 2019.xls

Thực trạng và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019.pdf (PL VIII)

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019.pdf (PL X)

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN năm 2020 (phụ lục VII).pdf

Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020 (Phụ lục IV).pdf

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2017-2019 (PL V).pdf

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (PL VI).pdf

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.xlsx

Thuyết minh Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.doc

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.doc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.xlsx

THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHINH NAM 2020.doc

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2020 (PLVI).pdf

Báo cáo đánh giá KQ thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2018-2020 (PL_V).pdf

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp-2020 (phụ lục X).pdf

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.pdf

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 (từ ngày 01.4 đến 30.6.2021).xlsx

Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 (PL IV).docx

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN năm 2021 (phụ lục VII).pdf

 Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 30.6.2021.docx

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.doc

Báo cáo tài chính năm 2021.xlsx

Thuyết minh báo  báo cáo tài chính năm_2021.docx