CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 47

Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 00:00

 

Điều lệ tố chức và hoạt động Công ty (từ trang 1 đến  trang 25).pdf

Điều lệ tố chức và  hoạt động Công ty ( tiếp theo từ trang 26 đến trang 49).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 (Từ trang 1_đến trang 23).pd

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ( Tiếp theo từ trang 24 đén trang 42).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG - 2021 (file 1/3, từ trang 1 đến12).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG-2021 ( tiếp theo File  2/3, từ trang 13 đến 22).pdf

BÁO CÁO TÀI  CHÍNH  RIÊNG-2021 ( tiếp theo file 3/3, từ trang 23 đến 39).pdf

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (Biểu số 3).pdf

Bao cao thuc hien tiet kiem 2022.doc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 (file 1/4, từ trang 1 đến trang11).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 (tiếp theo file 2/4, từ trang 12 đến trang 22.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 (tiếp theo file 3/4, từ trang 23 đến trang 33.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 (tiếp theo file 4/4, từ trang 34 đến 41.pdf

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Biểu số 3).pdf

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022.pdf

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 2023.pdf

 Bao cao thuc hien tiet kiem chong lang phí 2023.doc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (file 1/5, từ trang 1 đến trang 7).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (tiếp theo file 2/5, từ trang 8 đến trang 15).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (tiếp theo file 3/5, từ trang 16 đến trang 23).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (tiếp theo file 4/5, từ trang 24 đến trang 31).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (tiếp theo file 5/5, từ trang 32 đến trang 40).pdf