THÔNG TIN

Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 00:00

Thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức, chế độ tiền lương tiền thưởng của DN năm 2015.docx

Báo_cáo_hoạt_động_năm_2014.doc

pdfĐiều_lệ_hoạt_động.pdf

Báo cáo KQ thựchành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2015, năm 2015 và KH 2016.xls

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN năm 2016.xls

Bao cáo tài chính từ ngày 01/01 đến 30/9/2016.pdf

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016.doc

Kết quả thực hiện KH SXKD 3 năm gần nhất (2013-2015).pdf

Kết quả thực hiện NV công ích và trách nhiệm XH.pdf

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 ( phụ lục X)

Báo cáo tài chính năm 2016

Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.doc

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017 (Phụ lục IV).pdf

Tỉnh hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN năm 2017 (Phụ lục VII)

Thực trạng QT và cơ cấu TC của DN (Phụ lục VIII) (2016)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Bao cao kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017.pdf

Kết quả xử lý hành vi lãng phí.pdf

Kế hoạch thực hành tiết kiệm năm 2018.pdf

KẾ HOẠCH SXKD & ĐTPT 5 NĂM 2017-2021.pdf

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017 (PL X).pdf

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2018 (PL VII).pdf

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (PL VIII-2017).pdf

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018 (PL IV).pdf

Báo cáo KQ thực hiện SXKD hàng năm và 3 năm (2015-2017).pdf

Kết quả thực hiện NV công ích và trách nhiệm XH năm 2017.pdf

Báo cáo KQ thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.pdf